Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Общи условия за пазаруване чрез електронен магазин www.bsgroup-bg.com

Настоящите Общи условия /ОУ/ са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/ и действащите нормативни актове в Република България.

Уважаеми Клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите ОУ. Същите са общодостъпни чрез сайта www.bsgroup-bg.com.
1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Ястребец №11, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 201382942, регистрирано по ЗДДС с BG201382942, представлявано от Георги Хаджин – Управител, телефон: +359887499949, email: marketing@bsgroup-bg.com, наричано по-долу „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД от една страна и от друга страна – Получателят /-ите/ на услуги (наричан „Потребител /-и/”), които услуги се предоставят чрез домейн www.bsgroup-bg.com, наричан по-долу за краткост „сайт”.
СТОКИ. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ.
2. Електронният магазин www.bsgroup-bg.com предлага аксесоари за баня, смесители за кухня, кошове за баня и други. Посочена е цена и основни характеристики.
2.1. Цените на стоките, обявени в сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин www.bsgroup-bg.com.
2.2. Стоките, налични в сайта е възможно да не са налични във всички търговски обекти на посочените партньори/шоуруми.
3. „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.
4. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез електронния магазин стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.
5. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките.
6. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.
7. „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.
ПОРЪЧКИ
8. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД. Регистрацията в сайта не е задължителна. Поръчката на стоки чрез сайта www.bsgroup-bg.com предвижда задължение за потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по един от начините за плащане, посочени в т. 15 – 17 от настоящите Общи условия.
9. За да направите поръчка през сайта на „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД, следвайте следните стъпки:
10.1. Изберете желаната стока от категориите и подкатегориите на сайта или чрез използване на търсачката.
10.2. За да добавите дадена стока към своята поръчка /виртуална количка за пазаруване/, натиснете бутона „Добави в количката (поръчка със задължение за плащане)” Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /количка/.
10.3. В горната дясна част на сайта ще видите бутон „Моята количка”, където е изписан броя на добавените в количката продукти и общата стойност на поръчката до момента. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид. Не е необходимо да добавяте няколкократно стоката в количката.
* В случай че Потребителят не е регистриран в сайта www.bsgroup-bg.com, списъкът на стоките, включени в поръчка, която не е потвърдена от Потребителя се изтриват от количката, при затваряне на сайта www.bsgroup-bg.com.
** В случай че Потребителят е регистриран в сайта на „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД и извършва поръчка, след като е влязъл в своя акаунт с името и паролата си, при затваряне на сайта, списъкът на стоките в „Моята количка”, може да се запази, без да се изпраща поръчката. Непотвърдените поръчки се пазят в акаунта на Потребителя и са достъпни по всяко време за редакция или потвърждаване.
10.4. За да изпратите поръчката е необходимо да натиснете бутона „Моята количка”. На страницата ще видите текущия списък с продукти, налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена. За да поръчате стоките от списъка, натиснете бутона „Поръчай”.
10.5. На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за доставка. Моля, попълнете данните си коректно – три имена, телефон за връзка, e-mail и т.н.
10.6. Попълнете начин на доставка и начин на плащане. Изберете от предложените възможности.
10.6.1. При избор на куриер, ще се появи таблица с различни варианти за срок на доставка. Изберете от предложените възможности. Цената за доставка се определя от куриера, извършващ транспортната услуга. Същата се калкулира автоматично и зависи от размера и тежестта на пратката. Цената за доставка се показва в прозореца „Моята количка”.
10.7. Моля, запознайте се с Общите условия за пазаруване чрез електронен магазин www.bsgroup-bg.com. В случай, че сте съгласни с настоящите „Общи условия“, моля, натиснете „Поръчай”.
10.8. На екрана ще се появи окончателния изглед на поръчката Ви, с посочени стойността на стоката и стойността на доставката.
10.9. Във всеки един момент, преди потвърждаване на поръчката, Потребителят, има възможност да установи и поправи грешки, допуснати при въвеждане на информацията.
10.10. В случай че желаете да потвърдите поръчката, моля, натиснете „Поръчай”.
11. При извършване на поръчка на сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона „Поръчай”, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Моята количка” при условията, съгласно настоящите Общи условия. Това действие има правно обвързваща сила.
12. На посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение на поръчката си в срок до 3 /три/ работни дни от изпращането й. С получаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен.
13. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД ( може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление)изпратено до потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната.
14. Ако е необходимо, служител на „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
15. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:
15.1. За стоки, с място на доставка – на територията на Република България:
15.1.1. Плащане при доставка от куриер ЕКОНТ („ с наложен платеж“).
15.1.2. Плащане по банков път в Банка ДСК ЕАД:
IBAN: BG61STSA93000023633624
BIС код: STSABGSF
15.2. С приемането на настоящите Общи условия потребителят, дава своето изрично и безусловно съгласие да заплати авансово на „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД, цялата продажна цена на поръчана чрез електронния магазин стока при избран начин на плащане по банков път.
16. При избран начин на плащане „плащане при доставка” („ с наложен платеж“), Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката. Потребителят предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на потребителя), който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да преведе от негово име и за негова сметка на „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.
17. При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД в Банка ДСК ЕАД:
IBAN: BG61STSA93000023633624
BIС код: STSABGSF.
Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката Ви, генериран при изпращането й. Ако в срок от 3 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.
ДОСТАВКА
18. Стоките, поръчани от електронния магазин www.bsgroup-bg.com, освен стоките, за които изрично е посочен различен срок на доставка, се доставят от 3 /три/ до 5 /пет/ работни дни на територията на Република България.
Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на Потребителя, респективно – от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 5 /пет/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България.
19. „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД обстоятелства.
20. Всички пратки пътуват с транспортна застраховка. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни видими дефекти – повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД на тел. +359887499949.
21. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната при получаването на пратката и „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД не бъде незабавно уведомен на тел.+359887499949 Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.
22. Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД на тел.+359887499949 за отстраняване на несъответствието.
23. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
24. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
25. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната на „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД на тел.+359887499949.
26. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.
ПРАВО НА ОТКАЗ
27. Информация относно упражняване правото на отказ от договора(Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)
Стандартни указания за отказ:
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес, телефонен номер, електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено на електронен адрес: marketing@bsgroup-bg.com или на тел.+359887499949. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Ако използвате тази възможност, ние ще Ви изпратим съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим сумата, представляваща продажната цена на доставената стока, която сме получили от Вас по банков път или чрез опцията „с наложен платеж“, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките транспортни разходи по връщане на стоките.
Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние може да намерите тук.
ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
(съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8и чл. 52, ал. 2и 4 от ЗЗП)
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора.
До „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД, гр. София, ул. Ястребец № 11, тел.+359887499949, електронен адрес: marketing@bsgroup-bg.com
С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:
……………………………………………………………………………………………….……………
Поръчано на*/получено на*: …………………………………………………………………………
Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………………….
Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………………..
Подпис на потребителя/ите: ………………………………………………………………………
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
Дата: ……………………………………………………………………………………………………
——————————————————
* Ненужното се зачертава.
28. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от потребителя.
29. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД стоката в срок от 14 дни след деня, в който е информирал „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.
30. Търговска гаранция.
30.1. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора
30.2. В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.
30.3. Гаранционната карта съдържа данните за стоката и гаранционните срокове, както и всички условия на предоставената търговска гаранция.
30.4. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената търговска гаранция:
а) в случай на изгубена гаранционна карта и фактура;
б) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
в) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;
г) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на стоката;
30.5. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП, и по-точно – независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП.
31. Рекламации
31.1. Рекламациите се предявяват на електронния адрес: marketing@bsgroup-bg.com на „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД или на тел.+359887499949.
Рекламации могат да бъдат предявявани:
31.2. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, телефон и адрес за контакт.
31.3. При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
а) оригинална фактура;
б) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
в) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
32. Разходите за експедиране на рекламираната стока са за сметка на „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД.
„БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД следва да се уведоми на електронния адрес: marketing@bsgroup-bg.com или на тел.+359887499949от потребителя в срок от 3 (три) работни дни от установяването на несъответствието. Потребителят е длъжен да предаде рекламираната стока на куриера. При предаването се съставя товарителница, в която се описва съдържанието на пратката, като същата служи като доказателство за предаване на стоката.
33. Рекламациите на потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
34. В случай на нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.
35. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани на електронния адрес: marketing@bsgroup-bg.com или на тел.+359887499949.
36. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на сайта Общи условия.
37. Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин: www.bsgroup-bg.com е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
38. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Съгласен съм с условията на ползване” в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.
ЛИЧНИ ДАННИ
39. С настоящите Общи условия „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.
На страницата www.bsgroup-bg.com се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.
40. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
41. „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя /-ите/ на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
42. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп дособствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на . „БАРС САПОРТ ГРУП” ЕООД при използване на сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените лични данни.